تقویت حافظه

با مرد حافظه جهان

جلسات:12جلسه

قیمت دوره:

4,000,000 ریال

جلسات:12جلسه

قیمت دوره:

4,000,000 ریال

جلسات:12جلسه

قیمت دوره:

4,000,000 ریال

جلسات:12جلسه

قیمت دوره:

4,000,000 ریال

چرا محمدرضا حسن زاده؟

مرد حافظه جهان ​

آموزشگاه سنجیده توسط مرد حافظه جهان محمد رضا حسن زاده تاسیس شده و هدف اصلی آن

کارشناس صدا و سیما ​ ​

آموزشگاه سنجیده توسط مرد حافظه جهان محمد رضا حسن زاده تاسیس شده و هدف اصلی آن

پشتیبانی رایگان

آموزشگاه سنجیده توسط مرد حافظه جهان محمد رضا حسن زاده تاسیس شده و هدف اصلی آن

وبینار پرسش و پاسخ رایگان ​

آموزشگاه سنجیده توسط مرد حافظه جهان محمد رضا حسن زاده تاسیس شده و هدف اصلی آن